Hrad Lednica

2012: Kostol spod zeme

Naša spoločnosť vykonáva svoje aktivity na hrade Lednica už deviaty rok – postupne čistí hradnú zrúcaninu a realizuje drobné konzervačné zásahy, resp.  rekonštrukciu niektorých jeho častí. V roku 2009 začala s úpravou okolia hradu a čistením lokality hradného kostolíka. V roku 2012 by sme chceli po krátkej prestávke opäť pokračovať na záchranných prácach na tomto kostolíku. Bude nevyhnuté odstrániť zvyšky náletovej zelene, aby sa mohlo pokračovať v prácach. Počas leta spoločne s dobrovoľníkmi upravíme lokalitu kostolíka, zakonzervujeme časť existujúcich murív, ale aj pre potreby ďalšieho skúmania odkryjeme vybrané časti ohradného múru, či interiéru kostolíka. Pritom všetky tieto aktivity robíme na dobrovoľníckej báze s ľuďmi z okolitých obcí, ale aj so sympatizantmi z iných kútov Slovenska. Navyše aktivita HAS  na hrade Lednica, kostolíku a jeho okolí, osobitne vychádza aj zo skutočnosti, že obec Lednica je koncovou obcou a mladí ľudia nemajú toľko možností trávenia voľného času počas voľných dní ako ich rovesníci z väčších miest a obcí. Spolu s mladými ľuďmi z iných miest sa môžu znova stretnúť pri verejnoprospešnej práci.

Ciele projektu:

č. 1: Aktivizovať obyvateľov obce Lednica a okolitých obcí v záujme o záchranu kultúrnych pamiatok v obci a občianskej angažovanosti všeobecne.

č. 2: Cieľom projektu je vďaka spolupráci mladých ľudí s odborníkmi zachrániť časti románsko-gotického kostolíka a sprístupniť ich verejnosti.

č. 3: Vytvoriť aktivitu kde sa stretnú záujemcami o archeológiu, históriu, architektúru s odborníkmi a dať im možnosť spoločne riešiť problémy, spolupracovať a vzdelávať sa.

Podrobné informácie o aktivitách projektu:

Projekt je primárne určený pre mladých ľudí, ktorí javia záujem nielen o pamiatky, historickú architektúru a dejiny vôbec. Projektu sa zúčastní pravidelne min. 5 členov HAS a predpokladáme okolo 15 dobrovoľníkov. Ich priemerný vek by mal byť nižší ako 30 rokov. Dohliadať na odborné práce bude minimálne 1 odborník. Mladí ľudia – dobrovoľníci budú spolu s členmi Historicko – Astronomickej Spoločnosti konzervovať, skúmať a sprístupňovať zvyšky románsko-gotického kostolíka. Úžitok z projektu budú mať nielen návštevníci a obyvatelia obce Lednica, ale aj títo mladí dobrovoľníci, ktorí si takto budú vytvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym pamiatkam a prírode.

Časový harmonogram:

Názov: Jarné upratovanie

Termín: marec

Náplň: Dobrovoľníci pripravia lokalitu kostolíka - odstránia náletovú zeleň, vyzbierajú odpadky v areáli objektu

Názov: Letné archeologické praktikum

Termín: 5.8. - 19.8.2012

Náplň: Práca pod dohľadom archeológa pri odstraňovaní sute vo vytipovaných sondách a odborného murára pri konzervácií poškodených murív. Večerné posedenia pri ohni v prírode. Výlet do okolitej prírody - hrad Vršatec ako "odmena" pre dobrovoľníkov.

Názov: Dožinkové slávnosti

Termín: august 2012

Náplň: Predstavenie projektu a jeho výsledkov verejnosti počas dožinkových slávností obce Lednica (návštevnosť cca. 1500 ľudí)

Názov: Zhodnotenie projektu

Termín: september 2012

Náplň: Zhodnotenie úspešnosti projektu, podanie záverečnej správy

Organizácie, s ktorými na projekte budeme spolupracovať:

Názov: Obec Lednica

Popis spolupráce: propagácia projektu, materiálna pomoc

Názov: Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Popis spolupráce: Odborná pomoc

Názov: Farský úrad v Lednici

Popis spolupráce: Majitelia pozemku pod kostolíkom, zároveň iniciátori aktivít na jeho záchranu nám budú pomáhať s organizáciou a stravovaním dobrovoľníkov

 

 Vyznačenie sond na pôdoryse kostolíka

Fotografia zachytávajúca lokalitu tesne po archeologickom výskume v roku 1966

 

Náklady na realizáciu projektu sú vo výške 9504€ (archeologický výskum, čiastočná konzervácia murív)

 

 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: