Hrad Lednica

Práce na hrade v roku 2011 - Obnova strechy a interiéru vstupnej bránovej bašty

V roku 2011 sme plánovali viacero aktivít v hradom paláci (archeológia, odvodnenie pivnice, inštaláciu výstavy, práce na severnom narušenom múre), ktoré však nečakane ohrozil pád časti murív interiéru vo vstupnom barbakane. Preto je naším hlavným cieľom oprava tejto vstupnej časti hradu, cez ktorú prechádza každý dobrovoľník, či turista do hradu.

Ciele projektu:

č. 1: Cieľom projektu je vďaka spolupráci mladých ľudí s odborníkmi zachrániť vstupný barbakán.

č. 2: Aktivizovať obyvateľov obce Lednica a okolitých obcí v záujme o záchranu hradu Lednica a občianskej angažovanosti všeobecne.

č. 3: Bezpečne sprístupniť hrad Lednica pre návštevníkov a dobrovoľníkov.

č. 4: Vymurovanie približne 12m3 (4mx3mx1m) muriva na národnej kultúrnej pamiatke.

Podrobné informácie o aktivitách projektu:

Projekt je primárne určený pre mladých ľudí, ktorý javia záujem o nielen o hrady, historickú architektúru a dejiny vôbec. Projektu sa zúčastní pravidelne min. 5 členov HAS a predpokladáme okolo 10 dobrovoľníkov. Ich priemerný vek by mal byť nižší ako 30 rokov. Dohliadať na odborné práce bude minimálne 1 odborník, ktorý je nevyhnutný pre odbornú prácu a vedenie prác - vysvetlí dobrovoľníkom kladenia a preväzovanie muriva, ako murovať vonkajšiu stranu muriva rovno, ako klásť kameň. Dobrovoľníci spoločne s odborníkmi na zastrešovanie pripravia existujúcu betónovú na položenie strešnej fólie, ktorá zabráni vnikaniu vody do historických konštrukcií strechu Mladí ľudia – dobrovoľníci budú spolu s členmi Historicko – Astronomickej Spoločnosti opravovať interiér vstupného barbakánu do hradu Lednica, ktorého havarijný stav (pád muriva v decembri 2010) nám neumožňuje pokračovať v prácach na záchrane hradného paláca, či jeho sprístupnenie návštevníkom. Úžitok z projektu budú mať nielen návštevníci, dobrovoľníci a obyvatelia obce Lednica, ale aj títo mladý dobrovoľníci, ktorý si takto budú vytvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym pamiatkam.

 

Časový harmonogram:

Prípravná fáza

Termín: marec - apríl

Náplň: Presné vytýčenie rozsahu opravy vstupného barbakánu a rozplánovanie prác. Oslovovanie potencionálnych dobrovoľníkov

Realizácia workshopu I.

Termín: apríl

Náplň: Zaškolenie dobrovoľníkov o bezpečnosti pri práci. Počas víkendov a voľných dní

práca v barbakáne: pomocou odborníkov postavenie lešenia, sanácia muriva interiéru.

Realizácia workshopu II.

Termín: máj - jún

Náplň: Počas víkendov a voľných dní práca v barbakáne. Celkovo sa bude jednať

minimálne o 14-21 dní.

Zhodnotenie

Termín: august

Náplň: Zhodnotenie úspešnosti projektu, podanie záverečnej správy

 

Organizácie, s ktorými na projekte budeme spolupracovať:

Obec Lednica - propagácia projektu, materiálna pomoc

Krajský pamiatkový úrad Trenčín - odborná spolupráca

Zachráňme hrady - propagácia projektu

 

Predpokladaný rozpočet zásahu: 12.808 €

Obr. č. 1 Pohľad na výpadok z decembra 2010 (február 2011)

 

Obr. č. 2 Starosta obce Lednica Milan Barka si prišiel pozrieť poškodenia hradu počas zimy.

 

Práce 2009

Obr. č. 3 Práce na záchranu vstupnej bránovej bašty v roku 2009.

Vstupná bašta 2010

 Obr. č. 4 Pohľad na vstupnú bránovú baštu z nádvoria (autor: Ľ. Chobot 2010).

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: